Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящата информация на LEGAL-world.ONLINE за обработване на лични данни е пояснено какви Ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на какви получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, LEGAL-world.ONLINE ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Възможно е LEGAL-world.ONLINE да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната й версия може да намерите на https://www.legal-world.online/.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

1. За компанията - Консорциум Ай Смарт, БУЛСТАТ: 177454148. Адрес на местоизвършване на дейността: гр. София, ул. Три Уши 6Б, ет.6

2. Определения

а. „Лични данни” е всяка информация, отнасяща се до физическо лице /субект на данни/, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като: име, единен граждански номер, информация за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

б. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Права на субектите на данните

В случай че Вие сте лице, чиито лични данни се обработват от LEGAL-world.ONLINE, съгласно Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г.

а. Право на достъп – По Ваше искане в качеството Ви на субект на данните, LEGAL-world.ONLINE е длъжна да Ви предостави информация за категориите лични данни, свързани с Вас, които се събират и обработват от нея, както и за целите, за които се обработват, за получателите или категорията получатели, на които се предоставят личните Ви данни, за източниците, от които са получени данните, извън случаите, когато те са събрани директно от Вас.

б. Право на корекция, преустановяване на обработването (налагане на ограничения за обработване и/или заличаване (изтриване) – По Ваше искане, LEGAL-world.ONLINE е длъжна да коригира, да изтрие или да преустанови обработването на личните Ви данни, ако има случай, в който обработването им е незаконосъобразно. В такива случаи LEGAL-world.ONLINE уведомява всяка трета страна, на която са разкрити личните Ви данни, за всички корекции и заличавания, които е направила, както и за случаите на преустановяване на обработването на личните Ви данни.

в. Право на преносимост на личните данни – В качеството на субект на данните Вие имате право да поискате да получите свързаните с Вас личните данни, които сте предоставили на LEGAL-world.ONLINE, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат и имате право да предадете/прехвърлите тези данни на друг Администратор, без LEGAL-world.ONLINE в качеството си на администратор на лични данни, на когото сте предоставили данните си, да създава пречки, когато основанието за обработването на личните данни е съгласие или договорно задължение и обработването на личните данни се извършва по автоматизиран начин.

г. Право на възражение – В качеството на субект на данните, Вие имате право да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни. LEGAL-world.ONLINE ще разгледа възражението и ще преустанови обработването на личните Ви данни, освен ако има неоспоримо законово основание да продължи обработването на личните Ви данни дори и след получаване на възражението (например в случаите на съдебни дела, наблюдение при съмнения за измама и др.).

д. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие.

е. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – В качеството Ви на субект на данните имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действия на LEGAL-world.ONLINE във връзка с обработването им.

Вие можете да задавате в писмен вид различни по своето естество въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни по електронен път на: [email protected].

Вашето право на защита на личните данни, не може да бъде противопоставено на искания на компетентните органи за предоставянето им, когато тези искания се отнасят за разследване и разкриване на престъпления.

4. Видове обработвани лични данни

LEGAL-world.ONLINE може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата, социалната или икономическата Ви идентичност.

4.1. LEGAL-world.ONLINE може да обработва различни типове данни, в зависимост от целта на обработването, като например:

А) Основни данни (Basic data):

-три имена

-телефонен номер – мобилен/фиксиран

-имейл адрес

-постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

Б) Разширени данни (Extended data):

LEGAL-world.ONLINE може да обработва някои или всички от посочените по-долу категории разширени данни („Extended data”) за постигане на описаните по-долу цели:

а) за идентификация:

три имена

място на раждане/държава

адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

данни от лична карта

данни от адвокатска карта

данъчен номер /за юридическите лица предоставящи юридически услуги/

б) за връзка с вас

телефонен номер – мобилен/фиксиран

имейл адрес

адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

в) за подобряване на инфраструктурата на платформата:

информация за получени или предоставени услуги и платежните операции осъществени чрез LEGAL-world.ONLINE.

Обратна връзка, коментари и предложения

4.2. Местоположение/локация

В случай че желаете да си насрочите среща с лице предоставящо юридически услуги, данни за Вашето местоположение ще бъдат използвани, за да намерите неговия офис.

4.3. Детайли за транзакции

LEGAL-world.ONLINE не обработва данни за плащания. Транзакциите се извършват през интегрираната в платформата LEGAL-world.ONLINE платежна система - Stripe, съгласно нейните условия.

5. Получатели на лични данни

а. Личните данни, в общия случай, се обработват от служители на LEGAL-world.ONLINE. Обработването на лични данни може да бъде извършено и от други лица, обработващи лични данни, с които LEGAL-world.ONLINE има сключен договор за тази цел. При наличие на законно основание личните данни могат да бъдат предоставяни на други администратори, които да ги ползват за свои законни цели.

б. Обработващи Вашите лични данни са:

Физически или юридически лица, публичен орган, агенция или друга структура, които обработват лични данни от името на администратора.

LEGAL-world.ONLINE може директно или индиректно да ползва и други лица обработващи лични данни, с които е сключила договор, като:

фирми, предоставящи информационни и комуникационни технологии за улесняване на работата на операционните системи и услуги (IBM, Microsoft и др.)

СМС доставчици

Оператори на картови и платежни услуги и системи

фирми, специализирани в архивирането на дигитална информация и достъп

в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Възможно е някои от изброените по-горе получатели да са установени извън Европейското икономическо пространство. LEGAL-world.ONLINE препраща личните данни до държави, които не са членове на Европейското икономическо пространство (трети страни), при условие, че е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни съгласно местното и европейско законодателство и предоставените лични данни са достатъчно защитени в съответната трета държава и при получено одобрение от Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни могат да се предоставят на трети страни извън Европейското икономическо пространство с Вашето изрично и свободно дадено съгласие. LEGAL-world.ONLINE ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни в или извън Европейското икономическо пространство.

6. Цели при обработването на лични данни

Личните данни, събрани от LEGAL-world.ONLINE в качеството на Администратор на лични данни, се обработват за различни цели и на различни законови основания, както следва:

6.1. Цели, при които основание за обработването на личните Ви данни е задължение, произтичащо от закон:

Установяване на самоличността на потребителите ползващи платформата LEGAL-world.ONLINE, както и достоверността и обработката на лични им данни се основава на Законът за мерките срещу изпиране на парите и Правилникът за прилагането му.

Осъществяване на контрол с цел предотвратяване изпирането на пари, ембарго и антитерористични действия – Обработването на данни на потребителите ползващи платформата LEGAL-world.ONLINE може да е свързано с мерки и действия извършвани от д-я „Финансово разузнаване“ за предотвратяване, разкриване, разследване и докладване на подозрителни сделки съгласно Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, Закона за мерките срещу изпиране на парите и Правилника за прилагането му.

6.2. Цели, за които обработването на лични данни се извършва на основание защита на законни интереси на администратора:

а. Създаване на аналитични модели – LEGAL-world.ONLINE изгражда аналитични модели, за да подпомогне развитието на предлаганите чрез платформата услуги. Събраните данни на всички или голяма група ползватели на платформата, се групират по определен признак с цел изграждане на модели/установяване на зависимости/съотношения/алгоритми без да се засягат интересите на индивидуалния ползвател и без да се предприемат действия по отношение на него (напр. създаване на кредитен рейтинг на клиента). За създаването на такива модели LEGAL-world.ONLINE използва „псевдонимизирани“ лични данни, т.е. данни, които са маскирани по такъв начин, че да не могат да доведат до идентифициране на конкретен клиент без за това да е необходима допълнителна информация.

б. Исторически, статистически или научни цели - LEGAL-world.ONLINE има законен интерес да обработва Вашите лични данни с цел изготвяне на статистически справки и отчети, осъществяване на научна и развойна дейност, извършване на исторически прегледи и предвиждания за развитие на услугите предлагани чрез платформата и др. За тези цели се ползват агрегирани данни, получени въз основа на записите на конкретни лични данни на клиентите.

в. Изпращане на съобщения за ползваните продукти и услуги – LEGAL-world.ONLINE обработва личните данни на потребителите на платформата с цел изпращане на съобщения за ползваните от Вас услуги чрез телефонни имейли, sms, писма и др. Съобщенията касаят само вече ползвани от потребителите услуги и не са свързани с постигане на конкретни маркетингови цели.

г. Съдебни спорове – LEGAL-world.ONLINE обработва данни с цел защита на своите права в съда/в съдебни процедури, при уреждане на претенции, включително с помощта на външни адвокати/юристи и др. Касае се за случаи, в които личните данни на потребителите се обработват във връзка с администриране на информация относно съдебни спорове, съдебни заповеди, молби и съдебни решения.

д. Тестване на промени в софтуерни приложения, демонстрационни платформи и вътрешни портали за провеждане на обучения – LEGAL-world.ONLINE използва личните Ви данни за създаване или актуализиране на софтуерни приложения за работа с операционни системи с цел:

• тестване на промени в кодовете на софтуерните приложения в различна среда за тестване/приемане

• разрешаване на инциденти

• демонстрационни платформи

е. Оценка на риска като мярка за предотвратяване и разкриване на измами – LEGAL-world.ONLINE обработва личните данни на клиентите с цел защита срещу измами или престъпни действия от тяхна страна. LEGAL-world.ONLINE има право да не предоставя достъп на ползватели на платформата, които излагат репутацията й на риск. Въз основа на определени факти LEGAL-world.ONLINE прави оценка на риска за потенциална измама. За извършване на подобна оценка могат да послужат определени показатели на съответния потребителски профил, както и всяка друга информация представляваща индикатор за потенциална измама. Мерките за предотвратяване и разкриване на измами се осъществяват в контекста за изпълнение на правила за сигурност, осъществяване на контрол, осигуряване на надеждна защита на информацията, съхранявана на физически и електронни носители, както и в онлайн банкови транзакции (включително компютърни “кибер” престъпления).

7. Срок на съхранение на личните данни

Съхранението на потребителските данни се основава на законовия срок, който често е десет години след приключване на съответното правоотношение. Срокът може да е по-дълъг, когато е необходимо, за да упражним наши права. Когато няма законово определен срок, периодът може да е по-кратък.

За някои цели един по-дълъг хоризонт от време може да е необходим, като напр. за провеждането на проучвания и рискови и маркетинг модели. Някои заключения стават по-ясни, когато се анализират през по-дълъг период от време. Това може да доведе до сроковете за съхранение да бъдат удължени до петнадесет години след стандартните срокове. В тези случаи LEGAL-world.ONLINE ще прекъсва връзката със субекта възможно най-бързо и ще работи само с агрегирани данни.

Лични данни на потребителите на LEGAL-world.ONLINE се използват за срок от пет години, освен ако междувременно не е имало контакт с лицето използващо платформата. В този случай нов пет годишен срок започва да тече от датата на последния контакт с лицето. Потенциалните ползватели на платформата винаги могат да поискат данните им да бъдат заличени.