• Регистрация на въздухоплавателни средства
 • Регистрация на безпилотно въздухоплавателно средство
 • Регистрация на оператор на безпилотна летателна система
 • Издаване на лиценз за въздушен превозвач
 • Издаване на временен лиценз за въздушен превозвач
 • Издаване на лиценз за техническо обслужване на авиационна техника
 • Издаване на лиценз за летищен оператор
 • Издаване на лиценз за оператор по наземно обслужване
 • Издаване на свидетелство за авиационен оператор
 • Издаване на свидетелства на авиационни учебни центрове
 • Издаване на свидетелства на авиационни оператори
 • Вписване на промени в гражданския регистър на въздухоплавателните средства
 • Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на визуалните аеронавигационни средства
 • Издаване на удостоверения за авиационен шум на въздухоплавателно средство
 • Издаване на удостоверения за газови емисии на авиационните двигатели
 • Издаване на удостоверения за летателна годност на новопроизведени въздухоплавателни средства или новопроизведена авиационна техника
 • Издаване на експортни удостоверения за летателна годност
 • Издаване на удостоверения за летателна годност на съответния тип въздухоплавателно средство
 • Издаване на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване
 • Издаване на удостоверение за авиомедицински центрове
 • Обжалване на откази за издаване на лицензии и свидетелства свързани с въздухоплаването и авиационното обслужване
 • Обжалване на летищни такси
 • Защита правата на пътниците при закъснения, отменен полет
 • Защита правата на пътниците при отказан достъп до борда
 • Изготвяне на жалби при повреден, закъснял или изгубен багаж
 • Защита на авторско право и сродните му права
 • Авторски договори
 • Издателски договори
 • Договори за публикуване на произведения в периодичния печат
 • Договори за публично представяне
 • Договори публично изпълнение
 • Договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи
 • Договори за създаване и използване на филми и други аудиовизуални произведения
 • Договори за използване на компютърни програми
 • Обжалване на наказателни постановления
 • Обжалване на административни актове
 • Обжалване по административен и съдебен ред на имуществени санкции наложени от държавни органи
 • Процесуално представителство по вътрешни арбитражни дела
 • Процесуално представителство по международни арбитражни дела
 • Изготвяне на арбитражно споразумение
 • Отмяна на арбитражно решение
 • Регистрация и лицензиране на търговска банка
 • Банкова несъстоятелност
 • Ликвидация на банки
 • Преструктуриране на кредити
 • Защита на потребителите на банкови услуги
 • Банкови сделки
 • Банков кредит
 • Банкова гаранция
 • Банкови плащания. Плащания в брой. Безкасово плащане
 • Съсобственост
 • Етажна собственост
 • Право на ползване
 • Право на строеж
 • Владение. защита на владение
 • Придобиване на право на собственост по давност
 • Преработване и присъединяване
 • Приращения
 • Защита правото на собственост
 • Процесуално представителство
 • Исково производство по общия ред
 • Обезпечителни производства
 • Заповедно производство
 • Изпълнително производство
 • Защита срещу незаконни действия на съдебния изпълнител /ЧСИ и ДСИ/
 • Оспорване на данъчни актове
 • Съдействие при данъчни проверки
 • Данъчна регистрация и представителство пред данъчните органи
 • Данък върху недвижимите имоти
 • Данък върху наследствата
 • Данък върху превозните средства
 • Данък върху доходите на физическите лица
 • Доходи от трудови правоотношения
 • Доходи от стопанска дейност
 • Консултация относно подходящия ДДС режим и режим на акцизите
 • Корпоративно подоходно облагане
 • Данъчни облекчения
 • Обжалване на актове на КАТ по административен ред
 • Обжалване на актове на КАТ по съдебен ред
 • Отнемане на контролни точки
 • Отнемане на свидетелство за правоуправление
 • Налагане на санкции при нарушаване на дижението по пътищата
 • Отговорност на доставчиците на интернет услуги
 • Сключване на договори по електронен път
 • Правни рамки за онлайн магазини
 • Услуги за дигитален маркетинг
 • Уеб-базирани платформи
 • Лицензиране на софтуер.
 • Договори за изработка на софтуер
 • Електронна търговия
 • Регистрация и лицензиране на производители на електрическа и/или топлинна енергия
 • Регистрация и лицензиране на дружества пренасящи електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ
 • Регистрация и лицензиране на дружества разпределящи електрическа енергия или природен газ
 • Регистрация и лицензиране на дружества съхраняващи природен газ
 • Регистрация и лицензиране на дружества търгуващи с електрическа енергия или природен газ
 • Регистрация и лицензиране на борсов пазар на електрическа енергия или на природен газ
 • Регистрация и лицензиране на дружества доставящи на електрическа енергия или природен газ
 • Регистрация и лицензиране на дружества снабдяващи с електрическа енергия или природен газ
 • Регистрация и лицензиране на дружества разпределящи електрическа енергия разпределителни мрежи на железопътния транспорт
 • Регистрация и лицензиране на дружества доставящи електрическа енергия
 • Защита при спорове свързани с изграждането и ползването на съоръжения за пренос на енергия
 • Защита на потребителите на електрическа енергия или природен газ
 • Защита на потребителите на топлинна енергия
 • Обжалване актове на държавни органи свързани с енергетиката
 • Регистрация и лицензиране на застрахователно дружество
 • Регистрация и лицензиране на презастрахователно дружество
 • Регистрация и лицензиране на взаимозастрахователна кооперация
 • Регистрация на клон на застраховател
 • Издаване и отнемане на лицензии на застрахователи и презастрахователи
 • Предоставяне на застрахователни услуги от български застрахователи и презастрахователи в ЕС и трети страни
 • Предоставяне на застрахователни услуги от чужди застрахователи и презастрахователи на територията на Р България
 • Несъстоятелност на застраховател и презастраховател
 • Ликвидация на застраховател и презастраховател
 • Прехвърляне на застрахователни портфейли
 • Застрахователни посредници, брокери и агенти
 • Регистрация и лицензиране на застрахователен брокер
 • Обжалване на актове на Комисията за финансов надзор
 • Защита на лицата ползващи застраховки "Каско", "Имущество", земеделски застраховки и други имуществени застраховки
 • Защита на лица по застраховка "Гражданска отговорност"
 • Защита на лица по застраховка "Злополука"
 • Авиационно застраховане
 • Морско застраховане
 • Защита пред Комисията за защита на конкуренцията
 • Нелоялна конкуренция
 • Картелни споразумения
 • Монополно положение
 • Господстващо положение
 • Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Концентрация на предприятия
 • Администратор на лични данни
 • Представителство пред Комисията за защита на личните данни
 • Изготвяне на документи относими към защитата и обработката на личните данни
 • Обжалване на актове на Комисията за защита личните данни
 • Представителство пред Комисия за защита на потребителите
 • Правна помощ при сключване на договори от разстояние
 • Консултация при установяване на нелоялни търговски практики
 • Правно обезщетение за вреди причинени от дефектни стоки
 • Правна помощ при установяване на неравноправни клаузи в потребителски договори
 • Обжалване на актове на Комисия за защита на потребителите
 • Дискриминация
 • Изготвяне на жалби и сигнали до Комисията за защита от дискриминация
 • Изготвяне на жалби до Съда по правата на човека в Страсбург
 • Закрила на основните права на гражданите
 • Регистрация на болнични заведения
 • Регистрация на заведения по дентална медицина
 • Регистрация на заведения за стационарна психиатрична помощ
 • Регистрация на домове за медико-социални грижи за пълнолетни лица
 • Регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите
 • Регистрация на медицински центрове
 • Регистрация на лаборатории
 • Обжалване на актове на държавната администрация свързани с дейността и регистрацията на лечебните заведения
 • Правна помощ по повод проверки или спорове с НЗОК/РЗОК
 • Предявяване на искове за вреди срещу лечебно заведение/медицинско лице
 • Лекарска грешка
 • Международноправна закрила на правата на човека
 • Правно консултиране на международни търговски дейности
 • Участие в преговори с чуждестранни лица
 • Международно двойно данъчно облагане
 • Консултации и изготвяне на международни договори
 • Производство по международни и граждански дела
 • Изготвяне на договори за международен превоз на пътници, багажи и товари
 • Съдействие при спорове с международен елемент - брак, развод, осиновяване
 • Обжалване на актове и наказателни постановления на митническата администрация
 • Защита при митнически наказателни дела
 • Внос и износ на стоки
 • Митническо освобождаване на стоки
 • Морско публично и частно право
 • Представителство пред международния трибунал по Морско право
 • Разследване на морски произшествия и морски инциденти
 • Арести и задържане на кораби и товари
 • Пристанищни дейности
 • Опазване на морската среда от замърсяване
 • Наследяване по закон и по завещание
 • Доброволна и съдебна делба на наследство
 • Изготвяне и обявяване на завещание
 • Приемане и отказ от наследство
 • Приемане на наследство под опис
 • Договор за издръжка и гледане - изготвяне, вписване, оспорване
 • Възстановяване на запазена част
 • Дарение
 • Защита при задържане от полицията и прокуратурата
 • Защита в досъдебно и/или съдебно наказателно производство
 • Защита при налагане на мярка за неотклонение
 • Изготвяне на жалби до полицията, следствие, прокуратура
 • Искове за обезщетения при престъпления
 • Изготвяне на предварителни договори
 • Изготвяне на договори и споразумения
 • Изготвяне на нотариални актове
 • Изготвяне на договори за покупко-продажба, наем, аренда, ипотека
 • Изготвяне на договори за дарение, заем, поръчка, изработка, влог
 • Изготвяне на договор за цесия (прехвърляне на вземане), поръчителство
 • Изготвяне на нотариална покана
 • Разваляне и прекратяване на договор
 • Ипотека
 • Опазване на околната среда
 • Извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 • Получаване на разрешения по ОВОС
 • Издаване на разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването
 • Регистрация и лицензиране на дружества обезопасяващи опасни отпадъци
 • Регистрация и лицензиране на дружества занимаващи се с търговия с цветни метали
 • Регистрация и лицензиране на дружества занимаващи се с търгови със скрап
 • Регистрация и лицензиране на дружества занимаващи се със събиране, сметоизвозване и третиране на отпадъци
 • Обжалване актове на държавни органи свързани с околната среда
 • Регистрация на полезен модел
 • Регистрация на промишлен дизайн
 • Регистрация на търговска марка
 • Защита при нарушаване на правото на интелектуална собственост
 • Защита срещу решения на органи на Европейския съюз
 • Защита пред Европейския съд в Люксембург
 • Защита при причинени вреди от нарушения на Правото на Европейския съюз
 • Изготвяне на брачни договори
 • Развод
 • Произход
 • Бащинство
 • Осиновяване
 • Родителски права
 • Ограничаване и лишаване от родителски права
 • Защита и съдействие при домашно насилие
 • Поставяне под запрещение
 • Съдействие при неплащане на издръжка
 • Смяна на име
 • Съдействие при издаване на разрешение на строеж
 • Сключване и прекратяване на трудови договори
 • Дисциплинарно уволнение
 • Трудови обезщетения
 • Защита на работниците и служителите
 • Защита на работодателя
 • Сдружаване на работниците и служителите
 • Сдружаване на работодателите
 • Обезщетения при нарушаване на търговската тайна
 • Изготвяне на документи защитаващи търговската тайна и "ноу-хау"
 • Учредяване и регистрация на юридически лица със стопанска и нестопанска цел
 • Преструктурирания, вливания и отделяне на дружества
 • Увеличаване и намаляване на капитала на дружества
 • Отношения между съдружниците
 • Несъстоятелност на дружества
 • Ликвидация на дружества
 • Съдействие по търговски сделки и договори
 • Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори
 • Търговски сделки
 • Особени залози
 • Регистрация и лицензиране на лизингови дружества
 • Регистрация и лицензиране на небанкови финансови институции
 • Регистрация и лицензиране на фондове инвестиращи в акции
 • Регистрация и лицензиране на фондове инвестиращи в облигации
 • Регистрация и лицензиране на фондове инвестиращи в недвижими имоти
 • Регистрация и лицензиране на пенсионно осигурително дружество
 • Регистрация и лицензиране на инвестиционен посредник
 • Финансови сделки