Условия за ползване

Общи условия за използване на платформата LEGAL-world.ONLINE

LEGAL-world.ONLINE е иновативна онлайн платформа предоставяща възможност на хора търсещи правни услуги да се свържат директно с избран от тях регистриран в платформата адвокат или адвокатско дружество/съдружие във връзка с разрешаването на определени казуси.

Платформата LEGAL-world.ONLINE не е посредник в този процес, а предоставя само дигиталната структура чрез която страните, които търсят и предлагат юридически услуги, могат да се свържат една с друга.

Платформата LEGAL-world.ONLINE не предоставя правни услуги и не извършва дейности, които нарушават нормативните актове свързани с практикуването на юридически професии.

Настоящите условия са задължителни за лицата използващи Платформата, тъй като достъпът до разглеждането и използването на услугите предоставяни чрез LEGAL-world.ONLINE изисква съгласие, че те са запознати, разбират и приемат настоящите Общи условия.

Тези Общи условия се прилагат при първоначален достъп до Платформата и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

1. Приложимост

1. Администратор на Платформата LEGAL-world.ONLINE е Консорциум "Ай Смарт" регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с БУЛСТАТ: 177454148, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три Уши 6Б, ет.6

2. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Администраторът на Платформата LEGAL-world.ONLINE Ай Смарт не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Платформата и/или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Платформата и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Платформата. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Платформата и след закриване на потребителския му Профил.

4. Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в сайта на Платформата. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите чрез Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на LEGAL-world.ONLINE и да изтриете своя Профил като за целта трябва да изпратите уведомление до Администратора чрез контактната форма.

5. Осъществяването на достъп до съдържанието на сайта на Платформата и на самата Платформа, както и използването на услугите предлагани чрез нея, ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с разпоредбите на настоящите Общи условия.

6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни чрез Платформата. С натискането на бутона “Регистрация”, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Платформата.

2. Дефиниции

1. Платформа – платформа собственост на Администратора, достъпна за потребителите на интернет адрес https://www.legal-world.online за търсене и предлагане на юридически услуги.

2. Администратор - Консорциум "Ай Смарт", БУЛСТАТ: 177454148, което управлява и поддържа Платформата. Администраторът осигурява само дигиталната среда на потребителите на LEGAL-WORLD.ONLINE и не е посредник между в процеса по търсене и предлагане на юридически услуги.

3. Потребител - всяко регистрирано дееспособно физическо лице, легитимно юридическо лице и/или адвокат/адвокатско дружество/съдружие, които са съгласни с Общите условия и използват предоставените им, от Администратора чрез Платформата, услуги и ресурси.

4. Услуги - всички услуги на Администратора предоставени на Платформата и са насочени към потребителите - предлагащи или ползващи правни услуги, или на партньори и контрагенти на Администратора, които са достъпни през Платформата.

5. Профил - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Платформата.

6. Клиентски профил - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Платформата за намиране на подходящо лице предлагащо юридически услуги свързани с разрешаването на възникнал правен казус.

7. Юридически профил - съвкупността от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Администратора свързани с предлагането на юридически услуги или цели.

8. Интерфейс - комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

9. Браузър - софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

10. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

11. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

12. Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.

13. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от Платформата.

14. IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

15. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с имейл адрес индивидуализира Потребителя и който заедно с имейл адресът служи за достъп до потребителския му профил.

16. Потребителско име е избран от Потребителя имейл адрес, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители и Платформата.

17. Потребител е лице, което използва Клиентски или Юридически профил.

18. Потребителски профил /Клиентски или Юридически профил/ е обособена част от Платформата съдържаща информация за Потребителя, която е ползвана и обработвана съгласно Политиката за поверителност на личните данни и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на имейл и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Платформата.

19. Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите невъзможно.

20. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

3. Достъп до услугите

1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с нормативната уредба. С използването на функционалностите и/или услугите на Платформата LEGAL-world.ONLINE съответния потребител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, че е съгласен с тях и че ги приема.

2. Потребителите са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Платформата.

3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в Общите условия.

4. Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите Общи условия и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

5. Достъпът до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

6. При създаването на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните приложения и мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

7. Всички права, собственост и законни интереси свързани с Платформата, които не са изрично описани в тези Общи условия, принадлежат на Администратора.

8. Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

9. Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE не изисква от потребителите да предоставят лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот и т.н.

10. Публикуването от потребител на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови и/или чужди лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, здравето, сексуалния живот или човешкия геном, е доброволно действие, извършено по волята на потребителя, като Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE не носи отговорност за такива действия.

11. С публикуването на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови лични данни от категориите изброени по-горе, потребителят изразява изрично съгласието си публикуваните от него лични данни да бъдат разкрити на останалите потребители на Платформата LEGAL-world.ONLINE.

12. С използването на Платформата LEGAL-world.ONLINE, потребителите дават съгласието си за обработка на личните им данни от Администратора на платформата в съответствие с Политиката за поверителност на личните данни.

4. Описание на услугите

1. Администраторът предоставя, чрез Платформата услугите, които Потребителите могат да използват съгласно посочените в Платформата параметри и условия. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки относно юридическите въпроси и услуги, които се предоставят във връзка с тях и не определя техните параметри.

2. По усмотрение на Администратора, Услугите предлагани на потребителите на LEGAL-world.ONLINE могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3. Платформата позволява чрез интегрираната в нея платежна система Stripe, да се извършват плащания и финансови транзакции, като може да се използват доставчици - трети страни. С приемането на настоящите общи условия Потребителя се съгласява, че Администраторът не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с такива транзакции.

4. Потребителят използва Услугите и Платформата на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

5. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

5.1 Услуги, предоставяни на лица с Клиентски профил:

5.1.1. Търсене на лица, използващи юридически профил по име, личен номер, адрес, град и правна област .

5.1.2. Регистриране и поддържане на собствен профил на Платформата LEGAL-world.ONLINE, като едно лице не може да регистрира повече от един клиентски профил.

5.1.3. Обновяване и допълване на информацията, публикувана от потребителя в собствения му профил.

5.1.4. Оценка и споделяне на коментари и рейтинг за услугите, които са получили от лица използващи "Юридически профил" в Платформата на LEGAL-world.ONLINE.

5.1.5 Достъп до база от отзиви и оценки, направени от потребителите на LEGAL-world.ONLINE.

5.1.6. Запазване на свободен час за онлайн видео или лична среща чрез календара от профила на използващо Юридически профил лице.

5.1.7. Онлайн запитване с лице използващо Юридически профил.

5.1.8. Извършване на плащания чрез доставчик на платежни услуги различен от Администратора на Платформата.

5.1.9. Достъп до всички въпроси, срещи и плащания направени чрез платформата в личния профил на потребителя.

5.1.10. Ползването на общодостъпните услуги на Платформата е безплатно за потребителите с Клиентски профил като не се изисква от тях заплащане на такса за регистриране на профил, потвърждаване на регистриран профил, обновяване и допълване на основната информация.

5.2 Услуги, предоставяни на лица с Юридически профил:

5.2.1. Регистриране и поддържане на собствен профил на Платформата на LEGAL-world.ONLINE, като едно лице не може да регистрира повече от един профил.

5.2.2. Обновяване и допълване на информацията, публикувана в собствения профил на Потребителя.

5.2.3. Достъп до база от отзиви и оценки, направени от потребителите на LEGAL-world.ONLINE с Клиентски профил.

5.2.4. Достъп до личен виртуален офис в две версии: базова – безплатна и пълна – платена.

5.2.5. Получаване на изпратени от потребителите онлайн запитвания.

5.2.6. Получаване на изпратени от потребителите заявка за онлайн видео или лична среща.

5.2.7. Следене на статуса на всички плащания свързани с платформата.

5.2.8. Опция за закупуване на допълнителни функционалности.

5.2.9. Ползването на общодостъпните услуги на Платформата е безплатно за потребителите с Юридически профил като не се изисква от тях заплащане на такса за регистриране на профил, потвърждаване на регистриран профил, обновяване и допълване на основната информация.

5.3. Администраторът си запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това потребителите използващи юридически профил чрез изчерпателна информация публикувана в Общите условия за ползване на LEGAL-world.ONLINE.

6. Общи права и задължения на Потребителите използващи Клиентски профил или Юридически профил

6.1 Потребителят, в съответствие с настоящите Общи условия, е задължен да:

6.1.1 Осъществява достъп до Платформата чрез технологиите и средствата, предоставени в нея, реализирани чрез нормалната функционалност на Платформата и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му.

6.1.2 Не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Платформата, включително от неговите мобилни версии и приложения.

6.1.3 Не разстройва пълната или частична функционалност на Платформата, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Платформата или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

6.1.4 Не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо, съдържа политически призиви, порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание, което е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност, което съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение, съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове, което рекламира продажбата на незаконни стоки, нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост, което съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни и/или нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения с цел блокиране на Платформата.

6.1.5 Не упражнява тормоз върху други потребители.

6.1.6 Не събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели.

6.1.7 Не използва самоличността на други лица.

6.1.8 Не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Платформата услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения.

6.1.9 Не прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата.

6.1.10 Съобщи и информира незабавно на Администратора за съобщения посочени в т.6.1.8.

6.1.11 Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за  използване от други лица освен в случаите когато е част от адвокатско дружество или съдружие.

6.1.12 Не използва търговските марки на LEGAL-world.ONLINE и други регистрирани от Консорциум Ай Смарт търговски марки, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

6.1.13 Носи отговорност за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата.

6.1.14 Да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

6.1.15 Носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

6.2 Потребителят, в съответствие с настоящите Общи условия, има право да:

6.2.1 Иска от Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, като оправомощаването за тези действия става чрез публикуване на каквото и да е съдържание, в която и да е публично достъпна част на Платформата.

6.2.2 Предостави на всеки друг потребител на Платформата неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Платформата (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел) като посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Платформата.

6.2.3 Да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите Общи условия.

6.2.4 Да прекрати по всяко време използването на Услугите предлагани от Платформата и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

7. Права и задължения на лицата използващи Клиентски профил

7.1 Лицата използващи "Клиентски профил" имат право да:

7.1.1 Поддържат собствен профил, който съдържа следните данни: име, презиме, фамилия, e-mail адрес, телефонен номер, населено място.

7.1.2 Обновяват и допълват информацията, публикувана в собствения им профил.

7.1.3 Прекратят по своя преценка регистрацията си в LEGAL-world.ONLINE като заявят своето желание за това чрез изпращане на имейл на [email protected], при което техният профил ще бъде заличен и те ще бъдат информирани за заличаването.

7.1.4 Използват всички услуги, които се отнасят до техния профил и които се предоставят от функционалностите на платформата.

7.1.5. Избират свободно към кое от лицата използващи "Юридически профил" да се обръщат за разрешаване на конкретен казус.

7.2 Лицата използващи "Клиентски профил", са длъжни да се уверят, че при използване на услугата:

7.2.1 "Среща в офис" от лице с Юридически профил, часът е запазен коректно и че резервацията фигурира в "Срещи в офис" в секция "Моя профил".

7.2.2 "Онлайн видео среща" от лице с Юридически профил, часът е запазен коректно и че резервацията фигурира в "Онлайн видео срещи" в секция "Моя профил".

7.2.3 "Онлайн запитване" от лице с Юридически профил, запитването е изпратено коректно и че резервацията фигурира в "Онлайн запитвания" в секция "Моя профил".

7.2.4 Не публикуват в платформата LEGAL-world.ONLINE изявления, съобщения, коментари и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

7.2.5 Не публикуват в платформата LEGAL-world.ONLINE неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да бъдат обидни за други лица, притежаващи профил в LEGAL-world.ONLINE и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

7.3 Лицата използващи "Клиентски профил" носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия на Платформата LEGAL-world.ONLINE.

7.4 Лицата използващи "Клиентски профил" се съгласяват, че чрез ползване на услугата "Среща в офис", "Онлайн видео среща" с лица използващи "Юридически профил", ще получават известия от LEGAL-world.ONLINE под формата на електронни съобщения (имейли и СМС-и) относно срещата, както и за други цели и дейности на LEGAL-world.ONLINE.

8. Права и задължения на лицата използващи Юридически профил

8.1 Лица използващи "Юридически профил" имат право да:

8.1.1 Поддържат собствен профил, който съдържа следните данни: име, презиме, фамилия или име на дружество/съдружие, имейл, телефонен номер, населено място, адрес, колегия, дата на вписване, персонален номер, правни области и цени на предоставяните услуги.

8.1.2 Да обновяват и допълват информацията публикувана в собствения им профил.

8.1.3 Прекратят по своя преценка регистрацията си в LEGAL-world.ONLINE като заявят своето желание за това чрез изпращане на имейл на [email protected], при което техният профил ще бъде заличен и те ще бъдат информирани за заличаването.

8.1.4 Използват всички услуги, които се отнасят до техния профил и които се предоставят от функционалностите на платформата.

8.2 Лица използващи "Юридически профил" са длъжни:

8.2.1 Да не правят публично достояние в Платформата LEGAL-world.ONLINE на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които са им предоставени във връзка със съставяне на правно становище по казуси предоставени от лица ползващи "Клиентски профил".

8.2.2 Да не публикуват в Платформата на LEGAL-world.ONLINE неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, снимки, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа и/или представляващи нарушение на авторските права на други потребители на Платформата и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

8.2.3 Да не публикуват в Платформата на LEGAL-world.ONLINE изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

8.2.4 Да предоставят предлаганите от тях услуги, когато са поискани, на лицата използващи "Клиентски профил" като дават изчерпателни становища и отговори свързани с казусите за които са запитани.

8.3 Лицата използващи "Юридически профил" носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за на Платформата LEGAL-world.ONLINE

8.4 Лицата използващи "Юридически профил" се съгласяват, че чрез ползване на услугите на LEGAL-world.ONLINE, ще получават известия под формата на електронни съобщения (имейли и СМС-и) във връзка с анулирането и напомнянето за наближаване на запазен час, както и за други цели и дейности на LEGAL-world.ONLINE.

9. Права и задължения на Администратора

9.1 Администраторът има право:

9.1.1 Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувана информация, която:

(а) противоречи на настоящите Общи условия или на приложимото законодателство; или

(б) засяга или би могла да засегне икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.

9.1.2 Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негова информация, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато:

(а) Потребителят нарушава настоящите Общи условия или приложимото действащо законодателство;

(б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни;

(в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;

(г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата;

(д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно.

9.1.3 Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.

9.1.4 Да отложи публикуването на информация на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието с настоящите Общи условия и приложимото законодателство.

9.1.5 Да прави промени в Платформата и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения.

9.1.6 По свое усмотрение да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители.

9.1.7 Без предварително уведомление да променя цените на определени категории платени услуги в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

9.1.8 Да организира промоции, оферти, игри, анкети, с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя.

9.2 Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

9.3 Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

9.3.1 Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

9.3.2 Законността, качеството, точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

9.3.3 Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

9.3.4 За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата.

9.4 Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

9.4.1 Съответствието на предлаганите услуги и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Платформата по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Платформата, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Платформата, извън предвидените в закона случаи.

9.4.2 Платформата да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики.

9.4.3 Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

10. Методи на плащане за ползване на услугите предлагани от платформата

10.1 Плащането на предоставените услуги може да се извърши чрез директно плащане в системата за разплащания използвана в Платформата с кредитна или дебитна карта.

10.2 Връщането на суми на Потребителя се извършва от системата за разплащане използвана от Администратора при положение, че Потребителя не е получил услугата, за която е заплатил в оказаните срокове.

10.3 Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, платена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение.

10.4 Потребителите имат право да откажат онлайн видео среща и среща в кантора не по-късно от 24 часа преди нейното начало. В този случай, не се осъществява паричен трансфер по заявените услуги.

10.5 В случай, че на Потребител сумите са отблокирани или преведени без основание, Администраторът го уведомява, че същите трябва да бъдат получени от лицето, което има право да ги претендира.

10.6 Потребителят, чийто профил е бил блокиран поради нарушение на Общите условия от Администратора и е използвал възможността за възстановяване на предплатени суми,  няма право при създаване на нов профил да претендира повторно възстановяване на предплатени от него суми.

10.7 Плащанията се извършват чрез дебитна или кредитна карта посредством интегрираната платежна система stripe.com съобразно нейните условия за ползване.

11. Осъществяване на комуникация между ползвателите на платформата

11.1 Осъществяването на комуникация е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители - лица използващи "Клиентски профил" и лица използващи "Юридически профил".

11.2 Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация.

11.3 Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Платформата.

11.4 Във всички случаи, в които възникне проблем с комуникацията на даден Потребител (технически или друг), същият следва да се свърже с Администратора чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем.

11.5 За да зададе въпрос, за да получи отговор и/или да насрочи среща, лице използващо "Клиентски профил" трябва да изпълни следните условия:

11.5.1 Да попълни коректно съответните форми за заявка в профила на Юридическото лице и да извърши успешно плащане на съответната услуга.

11.6 За да изпрати отговор лице използващо "Юридически профил" трябва да изпълни следните условия:

11.6.1 Да попълни коректно формата за отговор в своя личен виртуален офис.

12. Права на интелектуална собственост

12.1 Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Платформата, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Платформата може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE.

12.2 Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсивен инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти.

12.3 Съдържанието и Услугите на Платформата се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател.

12.4 Администраторът на Платформата LEGAL-world.ONLINE си запазва всички права върху Платформата и Съдържанието ѝ.

12.5 Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Платформата за каквито и да е търговски цели.

12.6 Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Платформата към други източници, както и компилации са изрично забранени.

12.7 Копирането или възпроизвеждането на Платформата, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.

13. Обезщетения

13.1 Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност Ай Смарт, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от:

13.1.1 Нарушение на която и да е разпоредба на настоящите Общи условия или на приложимото законодателство.

13.1.2 Нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност.

13.1.3 Всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя е причинило вреда на трета страна е валидно и при промяната на настоящите Общи условия, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Платформата от страна на потребителя.

14. Поверителност

14.1 Използването на платформата и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно Общите условия и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност.

14.2 Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

14.3 Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Платформата, включително, но не само: при промени в Общите условия, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

14.4 В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на Платформата, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

15. Допълнителни и общи разпоредби

15.1 Администраторът има право да установява ограничения относно използването на Услугите, съобщенията или друго съдържание, което може да се предава или съхранява от Платформата, и честотата, с която потребителите могат да получават достъп до Услугата или Платформата. Потребителят потвърждава и приема, че Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE не носи отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съдържанието в Платформата при възникване на независещи от него обстоятелства.

15.2 Потребителят се съгласява, че Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугите (или която и да е част от тях) с предизвестие и Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата.

15.3 Потребителят приема и се съгласява, че Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE, по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Платформата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Платформата при нарушение на Общите условия, Приложенията към тях, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

15.4 Потребителят приема и се съгласява, че използването на Услугите предоставяни от Платформата LEGAL-WORLD.ONLINE са изцяло на негова отговорност, като за използването им Администраторът не носи никаква отговорност.

15.5 Потребителят разбира и приема, че Администратора на Платформата LEGAL-world.ONLINE не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя.

15.6 Администраторът на Платформата LEGAL-world.ONLINE не дава никакви гаранции, че Платформата е подходяща за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Платформата от други юрисдикции, действат на свои отговорност и риск, като сами носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

15.7 Правата, които тези Общи условия предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.

16. Приложимо право. Жалби

16.1 В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на Общите условия, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му както и описание на съответната нередност.

16.2 Жалбата се подава в срок най-късно до 24 часа след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

16.3 В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

16.4 Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса, от които Потребителят е изпратил жалбата.

16.5 Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите Общи условия, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

17. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове

17.1 Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056  и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

17.2 За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

18. Условия за осъществяване на парични транзакции за лица използващи "Клиентски профил"

18.1 Финансови условия

Превеждането на сумите се извършва по банков път, чрез използване на интегрираната в платформата платежна система stripe.com съобразно нейните условия за ползване, която блокира* по сметка на лицето използващо "Клиентски профил" средствата за заявените услуги. Блокирането на сумите се извършва автоматично, след като услугите бъдат заявени за определен час и ден. Блокираното възнаграждение се превежда автоматично по сметка на лицето използващо "Юридически профил" след като договорените услуги бъдат предоставени на лицето използващо "Клиентски профил".

* Ако не е използвана банкова сметка като гаранция за издаване на вашата кредитна карта има вероятност платежната система да изтегли предварително пари за заявените от вас услуги. В този случай те няма да бъдат преведени на адвоката, адвокатското дружество или съдружие, а ще бъдат "блокирани" в системата на Stripe до изтичане на срока за извършване на превода. 

Лицата, използващи "Клиентски профил" имат право да откажат онлайн видео среща и среща в кантора не по-късно от 24 часа преди нейното начало. В този случай, не се осъществява паричен трансфер по заявените услуги. 

Освен ако не е изрично споменато нещо друго, използването на платформата LEGAL-world.ONLINE е безплатна за лица използващи "Клиентски профил".

19. Условия за осъществяване на парични транзакции за лица използващи "Юридически профил"

19.1 Финансова условия

Всички обявени цени в LEGAL-world.ONLINE са във валутата, в която са обявени. Цените са крайни, с включен данък добавена стойност и се определят от лица използващи "Юридически профил".

Лицата използващи "Юридически профил" заплащат такса в размер на 5 лв. за всяка една транзакция, която е осъществена чрез платформата. Таксата се удържа в момента на извършване на плащането като лицето използващо "Юридически профил" се съгласява това да стане чрез платежната система интегрирана в платформата.

Превеждането на сумите към лицата използващи "Юридически профил", за предоставените от тях услуги, се извършва по банков път, чрез използване на интегрираната в платформата платежна система Stripe съобразно нейните условия за ползване, която блокира по сметка на лицето използващо "Клиентски профил" средствата за заявените от него услуги. Блокирането на сумите се извършва автоматично, след като услугите бъдат заявени за определен час и ден. Лицето използващо "Юридически профил" получава по банков път блокираното възнаграждение, което се превежда автоматично след предоставяне на договорените услуги, в срок от 25 часа след изтичане на запазения час.

Лицата, използващи "Юридически профил" имат право да откажат онлайн видео среща и среща в офиса не по-късно от 24 часа преди нейното начало. В този случай, не се осъществява паричен трансфер по заявените услуги.