Aдвокатскo дружествo

Консултантска къща „Велинов и партньори“

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1700236110
Адвокатска колегия: София
Статус: действащо
Дата на първоначално вписване: 13-11-2002
Работни езици: български език, английски език, френски език
Описание на предлаганите услуги:

Консултантска къща Велинов и партньори осъществява широк спектър от дейности и осигурява пълния набор от правни услуги: - Абонаментно обслужване; - Учредяване на всички видове търговски дружества и обединения от търговски субекти; - Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества и учредителни събрания; - Консултиране на възложители и участници в обществени поръчки; - Правни консултации по всички видове сделки в сферата на гражданското право; - Изготвяне на проекти на всички видове договори; Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобивания на недвижими имоти; Събиране на просрочени вземания; - Защита имуществото на длъжника; - Защита на лични данни; - Осъществяване на процесуално представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с търговски и граждански спорове и процесуално представителство в рамките на арбитражни производства; - Процесуално представителство по дела за откриване на производства и обявяване в несъстоятелност; - Изготвяне на трудови договори; - Консултации и правни становища както в сферата на авторските и сродните му права, така и в областта на правото на индустриална собственост; - Консултации по специфични банкови операции и сделки; - Съдействие при водене на данъчни дела и обжалването на ревизионни и други актове на данъчната администрация; - Защита на интересите на мажоритарни и миноритарни акционери в публични дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел и управляващи дружества; - Консултиране относно регулаторните изисквания в Европейския съюз; - Представителство при спорове при използване и нарушаване на IT права.

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Арбитраж Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Дигитално право Защита на личните данни Защита на потребителите Международно частно право Облигационно право и правоотношения Патентно право Право на Европейския съюз Строителство Трудово и осигурително право Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next