Aдвокатскo дружествo

Еднолично адвокатско дружество Динкова

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 2300046810
Адвокатска колегия: София
Статус: действащо
Дата на първоначално вписване: 13-04-2017
Работни езици: български език
Описание на предлаганите услуги:

Консултации при избор на правно организационна форма по ТЗ за извършване на търговска дейност; Учредяване, регистрация и промени в регистрация на еднолични търговци и търговски дружества; Правно обслужване на търговци и търговски дружества; Обявяване на годишни финансови отчети и други подлежащи на обявяване актове в Търговския регистър; Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделянe, разделяне; Сделки с търговски предприятия; Търговски сделки – консултации, изготвяне, участие в преговори, представителство при сключване на търговски договори; Представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове за неизпълнение на търговски договори; Процесуално представителство по търговски спорове пред съд и арбитраж; Представителство и съдействие при събиране на изискуеми вземания; Консултация и съдействие при подготовка на документи за участие в обявени процедури за обществени поръчки; Консултиране на клиентите при предявяване на претенции за изплащане на обезщетения срещу застрахователи; Консултиране на търговците в областта на индустриалната собственост – регистрация на търговски марки, полезни модели и др.; Прекратяване на дейност на търговци, производство по ликвидация и несъстоятелност; В областта на АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО: Представителство пред държавни и общински органи; Процесуално представителство пред съд; Оспорване на ревизионни актове по ДОПК. Участие в ревизии и проверки, изготвяне на отговори по искания на органите на приходите. Обжалване на наложени предварителни обезпечителни мерки; Процесуално представителство пред КЗК и ВАС за обжалване на актове на възложителите по ЗОП; Обжалване на актове в областта на персоналната и индустриалната сигурност по ЗЗКИ пред ДКСИ по административен ред и пред ВАС по съдебен ред; Участие в производства пред КЗД по Закона за защита от дискриминация. Представителство и правно съдействие пред Комисията за защита на лични данни, във връзка с регистрацията им и функционирането им като администратори на лични данни; Процесуално представителство на администратори на лични данни и на обработващи лични данни; Обжалване на индивидуални административни актове пред съд. В областта на ВЕЩНОТО ПРАВО: Сделки с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, право на строеж, учредяване на вещни права; Проучване на правния статут на имотите; Обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката; Участие в процедури по промяна предназначението на имоти; Отстраняване на грешки и непълноти по ЗКИР; Процесуално представителство пред съд при съдебна делба, вещни искове; В областта на ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО: Консултации относно сключване, изменение и прекратяване на договори. Извънсъдебни действия по повод неизпълнение на договорни задължения; Прехвърляне на вземания; Консултации относно непозволено увреждане; Неоснователно обогатяване; Видове обезпечения на договорите; Образуване на дела по повод на неизпълнени договорни задължения;


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Банково право Граждански процес Движение по пътищата Наследствено право Облигационно право и правоотношения Търговско и дружествено право
Previous Next