Aдвокатскo дружествo

Свободни часове

График

събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
21.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 2300018510
Адвокатска колегия: София
Статус: действащо
Дата на първоначално вписване: 04-02-2009
Работни езици:
Описание на предлаганите услуги:

Учредяване и регистрация, пpеобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне на търговски дружества; Учредяване и регистрация акционерни дружества със специална инвестиционна цел; Проверка за липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти; Изготвяне на предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти и нотариални актове; Договори за акредитиви, банкови гаранции и други; Договори за кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози; Процесуално представителство по граждански и административни дела; Лицензиране на застрахователни дружества; Застрахователни обезщетения; Гражданска отговорност и ПТП; Правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби; Представителство пред КЗК по дела за увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти; Обжалване на административни актове и наказателни постановления на КАТ, администрация и общини; Данъчни консултации; Процесуално представителство по дела с административен, данъчен и наказателно-административен характер; Лекарски грешки; Дела по Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на гражданите;

Правни области

Административно право и процес Арбитраж Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Дигитално право Енергетика Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на личните данни Медицинско право и здравеопазване Митническо право Облигационно право и правоотношения Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next